Dr. Enric Ordeix

Dr. Enric Ordeix

Ramon Llull University (Barcelona)

Dr. Enric Ordeix is the Codirector of the Emerson-Blanquerna Center for Global Communication, full-time professor of Corporate and International Public Relations, Academic Director Bachelor’s Degree on Global Communication Management and of the MA- in Global Communication, Leadership ans Corporate Diplomacy. He is a member of the Research Group on Strategy and Advertising Creativity of Blanquerna School of Communication and has been visiting professor at Emerson College (Boston) and Chulalongkorn University (Bangkok) and guest speaker in institutions such as Universidad Católica de Chile Universidad de Viñadelmar (Chile), Erfurt University (Germany) and Saint Petersburg State University (Russia), Oklahoma University, Harvard Extension School of Harvard (EUA) and Zayed University (Abu Dhabi).
Professor Ordeix is president of the Global Communication Institute a (consortium of 15 universities worldwide), Board member of the International Public Relations Association and of the International Academy of Business Disciplines (IABD), European consultant and of the European initiative International Virtual Consulting Firm (IVCF). His Dissertation on Organizational Personality has extraordinary award by his alma mater university, Ramon Llull University.
His research and background drove him towards the areas of city branding, Public Affairs, Public Diplomacy and Public Relations. He has been teaching and organizing international conference in these areas more than 20 years and has published several academic articles at renown journals like Tripodos, Public Relations Review and American Behavioral Scientist, among others.

Д-р Енрик Ордейкс

Университет Рамон Люл (Барселона)

Д-р Енрик Ордейкс е кодиректор на Центъра за глобална комуникация Emerson-Blanquerna, редовен професор по корпоративни и международни връзки с обществеността, академичен директор Бакалавърска степен по управление на глобалните комуникации и на магистър програмата по глобална комуникация, лидерство и корпоративна дипломация. Той е член на изследователската група по стратегия и рекламно творчество на Школа за комуникация в Бланкерна и е бил гост-професор в колеж Емерсън (Бостън) и Университета Чулалонгкорн (Банкок), гост-лектор в институции като Universidad Católica de Chile Universidad de Viñadelmar ( Чили), Университета в Ерфурт (Германия) и Държавния университет в Санкт Петербург (Русия), Университета в Оклахома, Училището за Харвард (EUA) и Университета Зайед (Абу Даби)
Професор Ордейкс е президент на Глобалния комуникационен институт (консорциум от 15 университета по целия свят), член на борда на Международната асоциация за връзки с обществеността и на Международната академия за бизнес дисциплини (IABD), европейски консултант и на европейската инициатива Международна виртуална консултантска фирма ( IVCF). Дисертацията му за Organizational Personality има изключителна награда от университета Рамон Лул.
Неговите изследвания и опит го насочиха към областите на брандирането на градове, public affairs, обществената дипломация и връзките с обществеността. Той преподава и организира международна конференция в тези области повече от 20 години и е публикувал няколко академични статии в известни списания като Tripodos, Public Relations Review и American Behavioral Scientist, наред с други.