ИНСТРУКЦИИ

За валидни се считат заявки качени, чрез настоящия регистрационен формуляр, които са получили потвърждение за успешна кандидатура по мейл.

В категориите на конкурса може да се участва с неограничен брой кампании, които трябва да са осъществени в периода от 1 март 2019 г. до 28 февруари 2021 г.

Крайният срок за качване на заявките е до 23:45 ч. на 2 април 2021 г.

Всички кандидатури трябва да са подготвени само на английски език. Предвидена е възможност проектите да бъдат придружени от линк към видео материал с продължителност до 1 минута и/или до 5 снимки, всяка от които с размер до (2 MB, png, jpg или gif формат).

Описанието на проектите трябва да има следната структура:

  1. Кратко представяне на проекта
  2. Дефиниране на комуникационния проблем
  3. Стратегически подход
  4. Информация за реализацията на проекта
  5. Ефективност и постигнати резултати

В категория „Агенция на годината“ описанието на проектите трябва да е със следната структура:

  1. Кратко представяне на агенцията – ноу-хау и капацитет за реализация на кампании, иновации в планирането, изпълнението и оценяването на кампании, нови техники и подходи към потребителите и заинтересованите страни;
  2. Информация за ключови клиенти на агенцията – дългосрочни взаимоотношения с клиенти и специфичен стратегически подход към клиентите;
  3. Информация за ключови проекти, изпълнени през последната година, отличаващи се с иновативност и ефективност;
  4. Друга информация – политика за развитие на персонала и други инициативи на компанията, извън конкретния й бизнес.

ВАЖНО: Полето в регистрационния формуляр, което е предназначено за кратко представяне на проекта, е с обем до 1 500 знака (вкл. интервали). Всички останали полета във формуляра, изискващи описание на проекта, са с обем до 2 500 знака (вкл. интервали).

ВНИМАНИЕ: Системата автоматично ще прекрати възможността за прием на допълнителен текст при изчерпване на допустимия брой символи във всяко регистрационно поле.

Кандидатурите ще бъдат разгледани само след заплащане на регистрационната такса за участие в конкурса BAPRA Bright Awards 2021.

Таксата за подаване на една кандидатура за компании, членове на БАПРА е 190 лв., а за компании, нечленуващи в БАПРА – 245 лв.

Банкова сметка на БАПРА

Банка: Банка ДСК

IBAN: BG13STSA93000001434292

BIC: STSABGSF

ВАЖНО: За да получите достъп за подаване на кандидатурата, плащането трябва да е постъпило в сметката на БАПРА. Ще получите нотификация по имейл, че може да подадете кандидатурата.

*При участие в повече от една категория – регистрацията за всяка е отделна, плащането може да бъде извършено с едно платежно, като в основанието посочите номерата или имената на категориите, в които кандидатствате

Фактура ще бъде издадена след получен банков превод. За нейното издаване ще бъдат използвани данните, посочени в регистрационния формуляр. Организаторите не носят отговорност за грешно подадени данни.