ИНСТРУКЦИИ

За валидни се считат заявки качени до 10-ти април, чрез настоящия регистрационен формуляр, които са получили потвърждение за успешна кандидатура по имейл.

Изискването към всички кандидатури е да са подготвени само на английски език. Препоръчително е проектите да бъдат придружени от линк към видео материал с продължителност до 3 минути (максимален размер 20 МB) и/или до 5 снимки, всяка от които с размер до 2 MB, png, jpg или gif формат. Кандидатстващите кампании следва да са осъществени в периода март 2021 г. – февруари 2022 г.

Може да се участва с неограничен брой кампании в категориите на конкурса.

Описанието на проектите трябва да има следната структура:

  1. Кратко представяне на проекта;
  2. Дефиниране на комуникационния проблем;
  3. Стратегически подход и планиране – цели, послания, публики, изследвания, иновативни подходи, критерии за оценка на ефективността;
  4. Изпълнение на проекта –реализация, периоди на разгръщане на кампанията, публичност;
  5. Ефективност и постигнати резултати.

Вътрешни ПР отдели могат да участват самостоятелно със свои кампании само в категория 10. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел / Campaign, implemented by Internal PR department.

В категория „Агенция на годината“ описанието на проектите е със следната структура:

  1. Кратко представяне на агенцията – ноу-хау и капацитет за реализация на кампании, иновации в планирането, изпълнението и оценяването на кампании, нови техники и подходи към потребителите и заинтересованите страни;
  2. Информация за ключови клиенти на агенцията – дългосрочни взаимоотношения с клиенти и специфичен стратегически подход към клиентите;
  3. Информация за ключови проекти, изпълнени през последната година, отличаващи се с иновативност и ефективност;
  4. Друга информация – политика за развитие на персонала и други инициативи на компанията, извън конкретния й бизнес.

ВАЖНО: Полето в регистрационния формуляр, в което ще направите кратко представяне на проекта е с обем до 1500 знака (вкл. интервали). Всички останали полета във формуляра, изискващи описание на проекта, са с обем до 2500 знака (вкл. интервали).

ВНИМАНИЕ: Системата автоматично ще прекрати възможността за прием на допълнителен текст при изчерпване на допустимия брой символи във всяко регистрационно поле.

Кандидатурите ще бъдат разгледани само след заплащане на регистрационната такса за участие в конкурса BAPRA Bright Awards 2022.

Таксата за подаване на една кандидатура за компании, членове на БАПРА е 230 лв., а за компании, нечленуващи в БАПРА – 300 лв.

Банкова сметка на БАПРА:

Банка: Банка ДСК

IBAN: BG13STSA93000001434292

BIC: STSABGSF

ВАЖНО: За да получите достъп за подаване на кандидатурата, плащането трябва да е постъпило в сметката на БАПРА. Ще получите нотификация по имейл, че може да подадете кандидатурата.

*При участие в повече от една категория, регистрацията за всяка е отделна, плащането може да бъде извършено с едно платежно, като в основанието посочите номерата или имената на категориите, в които кандидатствате

Фактура ще бъде издадена след получен банков превод. За нейното издаване ще бъдат използвани данните, посочени в регистрационния формуляр. Организаторите не носят отговорност за грешно подадени данни.