КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Критериите за оценка във всички категории, с изключение на категория Агенция на годината, са:

I. Дефиниране на комуникационния проблем;

II. Стратегически подход и планиране – цели, послания, публики, изследвания, иновативни подходи, критерии за оценка на ефективността;

III. Изпълнение на проекта –реализация, периоди на разгръщане на кампанията, публичност;

IV. Ефективност и постигнати резултати.

Критерии за оценка на категория Агенция на годината

V. PR Агенция на годината се връчва на агенцията, която е акумулирала най-много точки от спечелени награди, плюс оценката на журито за постиженията на агенцията през изминалата година, въз основа на ентрито, което ги описва. Двата компонента имат еднаква тежест (50%) от крайната оценка;

Оценката от събраните точки се получава като сбор от всички награди за първо, второ и трето място;

Оценката на журито се получава като сбор от оценките на всеки един от неговите членове;

За да се осигури равнопоставеността на двата компонента в крайната оценка,  те се приравняват към 100, като се запазва съотношението между всички агенции. Максимална оценка получава агенцията, с най-висок резултат, а другите – пропорционално се приравняват към съответния брой точки, така че да се запази съотношението. Същата процедура се реализира и с оценките на журито. След приравняването, оценките се сумират и определят класирането.

Например: „Ако Агенция 1 има ОН1=7т. (едно първо и едно второ място), а Агенция 2 има 3т. (едно второ място), и само те кандидатстват за Агенция на годината, то след приравняване: ОН1фин = 1000т.; а ОН2фин = 429т.“

Титлата „Най-добра PR агенция на България за съответната година“ може да бъде комуникирана единствено с конкретизиране на съответната година, за която тя е била спечелена от съответната агенция;